Dandas 2.5.2 Livscyklus + Historik

Fra Danva Wiki
Skift til: Navigation, Søgning

Registreringsvejledning nr. 1 fra Aarhusvand A/S

--Bent Guldager, Aarhusvand A/S 14. nov 2012, 17:02 (UTC)


1. Livscyklus på objekter i DanDas samt Datohistorisk og Kanslettes

Objekter i figuren er de objekter i ledningsnetværker, som der ønsker livscyklus på i DanDas f.eks. komponenter, ledninger og bygværker m.m.

DanDas252LivscyklusHistorik.jpg

Vejledning til ledningsregistrering for brønde og ledninger.

Registreringsvejledningen består af:

 En oversigt over de felter i DanDas der er vigtige for økonomi og historik,suppleret med en kort vejledning på anvendelsen.

 En række af eksempler på registreringsopgaver knyttet til anlægs- og saneringsopgaver

Denne vejledning indeholder følgende eksempler:

2. Byggemodning

3. Sanering generelt

3.1. Eksempel 1: Strømpeforing af ledning

3.2. Eksempel 2: Strømpeforing gennem brønd

3.3. Eksempel 3: Stikhåndtering ved strømpeforing gennem brønd

3.4. Eksempel 4: Udskiftning af en hel ledning

3.5. Eksempel 5: Udskiftning af en ledning og brønde

3.6. Eksempel 6: Udskiftning af en del af en ledning

3.7. Eksempel 7: Separering

3.8. Eksempel 8: Delvis separering

3.9. Eksempel 9: Udskiftning af brønd

3.10. Eksempel 10: Omkobling ved opgravning og ny ledning i nyt tracé

3.11. Eksempel 11: Annullering af brønde og ledninger

4. Planlægningsopgaver – Korrektion og dataforædling

4.1. Fejlregistrering eks. 1: Brønd ikke genfundet

4.2. Fejlregistrering eks. 2: Stikhåndtering ved brønd ikke genfundet

4.3. Fejlregistrering eks. 3: Ukendt brønd fundet

4.4. Fejlregistrering eks. 4: Anden funktion end brønd

4.5. Fejlregistrering eks. 5: Korrektion af tracé

4.6. Fejlregistrering eks. 6: Korrektion af dimension og materiale

4.7. Fejlregistrering eks. 7: Ændring af beliggenhed

4.8. Fejlregistrering eks. 8: Korrektion ved bygværk

5. Aflevering af data på XML til Aarhus Vand


I eksemplerne er anvendt følgende farvekoder:

LivscyklusHistorikFarvekoder.jpg


2. Byggemodning

DatoEtableret

Brønde og ledninger registreres med DatoEtableret som den dato, de er jorddækket. Et område eller en vej kan samlet registreres ved afslutning af jorddækning.

Projektnavn

Alle byggemodningens brønde og ledninger skal tilknyttes et projekt. Indgår der specielle bygværker som overløb eller pumpestationer i byggemodningen, skal disse registreres i særskilte bygværksprojekter og have eget projektnavn.

Projektnavnet består af et sagsnummer udleveret fra Økonomiafdelingen hos Aarhus Vand, evt. efterfulgt af en understregning og et kaldenavn for projektet. Entydighed i navngivningen er vigtig.

Projekterne registreres også med et projektformål. For byggemodningssager, vil det altid være ”Byggemodning” eller ”Større bygværker”. Også her er stavemoden vigtig. Se listen over projektformål i regneark.

StatusKode

Hvis ledningsnettet ikke tages i brug straks angives StatusKode til kode 7: Anlagt.

Den dag ledningsnettet tages i brug og projektet aktiveres, ændres StatusKode til kode 1: I brug. Det er den interne projektleder hos AAV, der har ansvaret for at statuskoden bliver ændret, hvis ikke projektet ta-ges i brug straks.

StatusDato

Skifter statuskoden med overgang fra Anlagt til I brug, skal StatusDato registreres.


3. Sanering generelt

Projektnavn

Alle brønde og ledninger i projektet skal være registreret under det aktuelle projektnummer, uanset om det er ledninger, der er ny anlagt, fjernet eller saneret.

Indgår der specielle bygværker som overløb eller pumpestationer i saneringen, skal disse registreres i særskilte bygværksprojekter, og have eget projektnavn.

Projektformål for saneringsopgaver kan være:

 No-dig

 Opgravning, herunder separering

 Større bygværker (Overløb, Bassiner, Pumpestationer mv.)

 Planlægning, herunder TVinspektion

DatoHistorisk

Datohistorisk anvendes ved Aarhus Vand udelukkende til at beskrive ændringer i ledningsforløbet ved fjernelse eller indsættelse af brønde på en strækning. Datohistorisk registreres på ledningen. Datohistorisk anvendes ikke på Delledningen.

DatoEtableret

Ny anlagte brønde og ledninger registreres med DatoEtableret den dato, de er jorddækket. Et område el-ler en vej kan samlet registreres ved afslutning af jorddækning.

StatusKode

Statuskoden sættes for aktive elementer til Kode1: I brug. Afhængig af opgaven kan f.eks. stik sættes til afproppede, og brønde til fjernet mv. Dette vil være beskrevet i de følgende eksempler.

Ændringer i statuskoden skal altid medføre en registrering af ændringsdatoen i feltet StatusDato.


3.1. Eksempel 1: Strømpeforing af ledning

Eksemplet beskriver en simpel strømpeforing gennem en ledning. Der køres fra brønd til brønd, og der er hverken sløjfes brønde eller fundet nye eller manglende brønde.

LivscyklusHistorikStroempeforingAfLedning.jpg

Der ændres ikke DatoEtableret eller materiale for delledningen, men denne markeres med SaneringsKo-de=2:Strømpeforing, DatoSanering svarende til dato for strømpeforingen, Firmaet der udfører saneringen kan udfyldes ved at knytte firmanavnet til SaneringFirma. HUSK en éntydig stavemåde for firmanavnet.

Ingen data skal i forbindelse med sanering markeres som Historisk, Fjernet eller KanSlettes.


3.2. Eksempel 2: Strømpeforing gennem brønd

Med denne saneringsform, bliver en række ledninger samlet til én, samtidig med at de brønde, der tidlige-re gav adgang til ledningen sløjfes.

LivscyklusHistorikStroempeGennemBroend.jpg

Ledningerne B33160R -> B33170R og B33170R -> B33180R strømpes, så der fremover kun er én ledning B33160R -> B33180R. Brønden B33170R sløjfes.

Nye knuder og ledninger

Der oprettes en ny ledning B33160R -> B33180R med samme egenskaber som de gamle ledninger, som forudsættes ens for de administrative egenskaber (system, ejer, dobbeltledningsnr mv.). Er DatoEtableret forskellig på de gamle ledninger, sættes den nye ledning til den ældste af de gamle ledninger.

Der oprettes en nye delledningsknude B33170ZR, knudekode 45. Denne arver alle primære knudedata (system, kategori, koter, ejer mv.) fra den gamle brønd B33170R, men selvfølgelig med en anden knudekode. DatoEtableret for de nye delledningsknuder sættes til dato for ændringen, samme som Statusdato for den gamle brønd.

Ledning består af 2 delledninger B33160R -> B33170ZR og B33170ZR -> B33180R, som arver alle del-ledningsdata fra de 2 gamle delledninger, herunder DatoEtableret, dimension og materiale. For de nye 2 delledninger sættes SaneringKode (2: Strømpeforing) og DatoSanering til dato for ændringen.

Eventulle reguleringer og pumpefunktioner knyttet til de gamle ledninger overføres til den ny ledning.

Gamle knuder og ledninger

Den gamle knude B33170R bevarer sit navn. StatusKode ændres til 2: Ikke i brug. Brønd og dæksel fin-des typisk fortsat i jorden. Evt. anvendes kode 4: Opfyldt, hvis brønden er fyldt med sand eller beton.

StatusDato sættes til dato for ændringen. Der ændres ikke på tilknytning af rapporter eller andre data.

De gamle ledningerne B33160R -> B33170R og B33170R -> B33180R markeres med DatoHistorisk og beholder alle tidligere egenskaber, herunder såvel status som de TV-rapporter mv. der måtte være knyttet til.

Projekt

Delledningsknuden og de to nye delledninger knyttes til et projekt med formål ”No-dig”.


3.3. Eksempel 3: Stikhåndtering ved strømpeforing gennem brønd

Der findes områder, hvor der er registreret stik til de ledninger, som strømpefores. Som udgangspunkt sættes alle stik oprettet fra TV til historiske. Alle knuder i opstrøms- og nedstrøms ende af stikket sættes til historisk undtagen ved en skelbrønd. Herefter indlæses den nye TV-inspektion, og nye stik oprettes der-fra. Er gamle stik indmålt, skal data herfra genbruges.

LivscyklusHistorikStikhaandteringVedStroempeforingGennemBroend.jpg

Nye knuder og ledninger

Der oprettes nye stik, med tilhørende stikknuder og toppunkter (Fiktive knuder) fra TV. Er toppunktet en eksisterende skelbrønd, omkobles det nye stik til at pege på denne, og den fiktive knude slettes. Stikknu-den oprettes med den stationering på hovedledningen, som er angivet i TV-inspektionen. Navngivning af såvel stikknuder som fiktive top-punkter følger standarden fra AAV. Stikknuden til skelbrønd længst til venstre navngives således B33160R-B33180R-22,0-10. Stationeringen angives med 1 decimal, og med komma som decimaladskiller. De fiktive toppunkter navngives efter samme regler, men med ”-T” efter identifikationen på hovedledningen.

Gamle knuder og ledninger

De gamle stikknuder og stikledninger markeres med DatoHistorisk.


3.4. Eksempel 4: Udskiftning af en hel ledning

En ledning opgraves, og erstattes af en ny i samme tracé. Der er ingen ændring i knuder/brønde.

LivscyklusHistorikUdskiftningAfEnHelLedning.jpg

Ny Ledning

Den nye ledning registreres med DatoEtableret som dato for jorddækning, dimension, materiale mv. som faktisk udført. Eventulle reguleringer og pumpefunktioner knyttet til den gamle ledning overføres til den ny ledning. Stik i brug flyttes over på den nye ledning. Stik oprettet fra TV på de gamle hovedledningen flyttes ikke, men oprettes fra TV kørt efter omlægningen.

Gammel Ledning

Den gamle ledning B33260R -> B33270R markeres med StatusKode=8: Fjernet, og StatusDato for ændringen. Da der efter ændring vil være 2 ledninger mellem de samme to knuder i databasen, bliver vi nødt til at sætte forskellige DobbeltLednNr på ledningerne. Den gamle, fjernede, ledning rettes til DobbeltLednNr=9 og kontroller samtidig at den nye ledning har DobbeltLednNr=1.

Projekt

Ledningen knyttes til et projekt med formål ”Opgravning”.


3.5. Eksempel 5: Udskiftning af en ledning og brønde

En ledning og dens brønde opgraves, og erstattes af nyt i samme tracé.

LivscyklusHistorikUdskiftningAfEnLedningOgBroende.jpg


Nye knuder og ledninger

Der oprettes to nye brønde B33160NR og B33170NR. DatoEtableret som dato for jorddækning, og di-mension, materiale mv. som de faktisk ny anlagte brønde. Koter og koordinater mv. indmåles til ”således udført”.

Der oprettes en ny ledning B33160NR  B33170NR. DatoEtableret som dato for jorddækning, og di-mension, materiale mv. som den faktisk ny anlagte ledning.

Der oprettes desuden to ”nye” ledninger B33150R -> B33160NR og B33170NR -> B33180R som en kopi af de gamle ledninger B33150R  B33160R og B33170R  B33180R blot med tilslutning til de nye brøn-de. DatoEtableret for disse ledninger er den oprindelige anlægsdato, i eksemplet 1920 og 1950.

Eventulle reguleringer og pumpefunktioner knyttet til den gamle ledning overføres til den ny ledning.

Stik i brug flyttes over på de nye ledninger. Stik oprettet fra TV på de gamle hovedledningen flyttes ikke, men oprettes fra TV kørt efter omlægningen.

Gamle knuder og ledninger

De gamle knuder B33160R og B33170R markeres med Statuskode 8: Fjernet.


StatusDato sættes til dato for ændringen. Der ændres ikke på tilknytning af rapporter eller andre data for disse knuder.

Den gamle ledning B33160R -> B33170R markeres med StatusKode=8: Fjernet, og StatusDato for ændringen. Desuden sættes DobbeltLednNr=9.

Der ændres ikke på tilknytning af rapporter eller andre data for denne ledning.

De to gamle ledninger B33150R -> B33160R og B33170R -> B33180R markeres med DatoHistorisk til dato for ændringerne.

Projekt

Knuder og ledninger knyttes til et projekt med formål ”Opgravning”. Delledningerne B33150R -> B33160NR og B33170NR -> B33180R indgår IKKE i projektet, da disse ikke fornyes, men blot korrigeres til nye knudenavn.


3.6. Eksempel 6: Udskiftning af en del af en ledning.

En del af en ledning udskiftes, f.eks. på grund af sammenbrud midt på ledningen, mellem det der bliver til punkterne B33153ZR og B33157ZR.

LivscyklusHistorikUdskiftningAfEnDelAfEnLedning.jpg

Nye knuder og ledninger:

Der laves en ny ledning B33150R -> B33160R. Den nye ledning deles med to delledningsknuder B33153ZR og B33157ZR, knudekode 45. DatoEtableret for Delledningsknuderne sættes til dato for æn-dringerne.

De to yderste delledninger B33150R -> B33153ZR og B33157ZR -> B33160R har fortsat samme DatoEtableret som den gamle ledning.

For den renoverede delledning B33153ZR -> B33157ZR sættes DatoEtablret til datoen for ændringerne.

Der kan desuden markeres med SaneringKode 1:Udskiftning og DatoSanering som dato for ændrin-gerne.

Eventulle reguleringer og pumpefunktioner knyttet til den gamle ledning overføres til den ny ledning.

Stik i brug flyttes over på de nye ledninger. Stik oprettet fra TV på de gamle hovedledningen flyttes ikke, men oprettes fra TV kørt efter omlægningen.

Gammel Ledning

Den gamle ledning B33150R -> B33160R markeres DatoHistorisk som dato for ændringerne. Den gamle ledning rettes desuden til DobbeltLednNr=9 og kontroller samtidig at den nye ledning har DobbeltLednNr =1.

Projekt

Knuder og ledninger knyttes til et projekt med formål ”Opgravning”. Delledningerne B33150R -> B33153ZR og B33157ZR -> B33160R indgår IKKE i projektet, da disse ikke fornyes, men blot korrigeres til nye knudenavn.


3.7. Eksempel 7: Separering

Ved separering af kloakken, hvor et eksisterende fællessystem omlægges vil den gamle fællesledning ofte blive genbrugt som enten regn- eller spildevandsledning. I dette eksempel som en spildevandsledning. I forbindelse med systemskift, skal navnet på knuderne ændres.

Efter særskilt aftale med Aarhus Vand kan knudenavne fortsat anvendes. I det tilfælde skal der ikke markeres nogen elementer med DatoHistorisk.

LivscyklusHistorikSeparering.jpg


Nye knuder og ledninger

Der opretters nye knuder B33150S til B33180S i spildevandssystemet. Disse knuder arver alle egenska-ber, bortset fra knudenavn og system fra de gamle fællessystem brønde. Tilsvarende oprettes der spilde-vandsledninger mellem knuderne som kopi af de gamle fællesledninger.

Der oprettes et parallelt regnvandssystem med nye knuder og ledninger. Dimension og materialer i overensstemmelse med det faktisk etablerede. DatoEtableret sættes til dato for ændringerne/etablering.

Eventulle reguleringer og pumpefunktioner knyttet til den gamle ledning overføres til den ny ledning.

Stik skal også separeres til skel. Opmålte stik registreres mens øvrige stiktilslutninger oprettes fra TV.

Gamle knuder og ledninger

Den gamle ledning B33150K -> B33180K med tilhørende knuder og eventuelle stik markeres med DatoHistorisk.

Projekt

Alle nye knuder og ledninger tilsluttes et projekt med formål ”Opgravning”.3.8. Eksempel 8: Delvis separering

Eksemplet er medtaget primært for at vise håndtering af om nummerering og ændringer i forbindelse med separering. I eksemplet genbruges en fællesledning til spildevand, samtidig med der indskydes ekstra brønde på strækningen.

I forbindelse med ændring af knudenavne, sættes ledningen mellem de gamle knuder altid historisk.

LivscyklusHistorikDelvisSeparering.jpg

Nye knuder og ledninger

Der oprettes to nye knuder B33160S og B33170S samt de nye brønde og udløb i regnvandssystemet. DatoEtableret sættes til dato for ændringerne.

Der oprettes en ny ledning B33160S -> B33170S, samt ledningerne i regnvandssystemet. Er ledningen udskiftet ved opgravning, sættes DatoEtableret til dato for ændringerne, er det den gamle ledning der fysisk er genbrugt, arver den alle egenskaber fra denne.

Der oprettes to ”nye” ledninger B33150K -> B33160S og B33170S -> B33160K. Disse arver alle egenskaber for den gamle ledning bortset fra knudenavnene. Disse ledningsstræk er i eksemplet tænkt fortsat fælleskloak.

Eventulle reguleringer og pumpefunktioner knyttet til den gamle ledning overføres til den ny ledning.

Opmålte stik i brug flyttes over på de nye ledninger i overensstemmelse med spildevandstype. Stik op-rettet fra TV på den gamle hovedledningen flyttes ikke, men oprettes fra TV kørt efter omlægningen.

Gammel ledning

Den gamle ledning B33150K -> B33160K markeres med DatoHistorisk.

Projekt

Alle nye knuder og ledninger tilsluttes et projekt med formål ”Opgravning”.


3.9. Eksempel 9: Udskiftning af brønd

Eksemplet beskriver udskiftning af en brønd, hvor begge tilsluttede ledninger bibeholdes. Brønden er fal-det sammen, og skal udskiftes. Beskrivelsen i eksemplet finder også anvendelse ved udskiftning af en knude – uanset om det er renovering til samme eller ændret funktion (f.eks. Brønd -> Overløb eller Overløb -> Brønd). Vigtigt at der er tale om en udskiftning af brøndelementerne til nyt – er der blot tale om at registrere en ændret funktion for samme knude henvises til eksemplet om fejlregistrering.

LivscyklusHistorikUdskiftningAfBroend.jpg

Ny knude

Der oprettes en ny knude B33160NR.

DatoEtableret sættes som dato for jorddækning, og dimension, materiale mv. som de faktisk ny anlagte brønde. Koter og koordinater mv. indmåles til ”Således udført”.

Der oprettes to nye ledninger B33150R -> B33160NR og B33160NR -> B33170R som kopi af de gamle ledninger. Alle data fra de gamle ledninger kopieres til de nye, herunder DatoEtableret. Eventulle reguleringer og pumpefunktioner knyttet til den gamle ledning overføres til den ny ledning.

Stik i brug flyttes over på de nye ledninger i overensstemmelse med spildevandstype. Stik oprettet fra TV på den gamle hovedledningen flyttes ikke, men oprettes fra TV kørt efter omlægningen.

Gamle knuder og ledninger

Den gamle knude B33160R markeres med StatusKode 8: Fjernet, og StatusDato som dato for ændrin-gerne.

De to gamle ledninger B33150R -> B33160R og B33160R -> B33170R markeres med DatoHistorisk.

Projekt

Kun brønden indgår i et projekt med formål: ”Opgravning”.


3.10. Eksempel 10: Omkobling ved opgravning og ny ledning i nyt tracé

Ledningen B33280R -> B33270R ændres, så den i stedet løber B33280R -> B33310R.

LivscyklusHistorikOmkoblingVedOpgravningOgNyLedningINytTrace.jpg

Ny ledning

Der oprettes en ny ledning B33280R -> B33310R med data i overensstemmelse med den lagte ledning. DatoEtableret for den nye ledning sættes til dato for jorddækning og StatusKode 1: I brug.

Gammel ledning

Den gamle ledning B33280R -> B33270R markeres med StatusKode 8:Fjernet og StatusDato sættes til dato for ændringen.

Projekt

Ledningerne indgår i et projekt med formål ”Opgravning”.


3.11. Eksempel 11: Annullering af brønde og ledninger

Fjernes et eller flere elementer ved opgravning, opfyldning eller afpropning, markeres dette i statuskoden, og StatusDato opdateres med dato for ændringerne.


I eksemplet herunder annulleres strækningen B33160R -> B33180R.

LivscyklusHistorikAnnulleringAfBroendeOgLedninger.jpg

Nye knuder og ledninger

Der er ingen nye knuder eller ledninger.

Gamle knuder og ledninger.

De to brønde B33170R og B33180R samt ledningerne B33160R -> B33170R og B33170R -> B33180R markeres med StatusKode 8 : Fjernet og StatusDato opdateres med dato for ændringerne. Eventuelle stik på de to ledninger markeres også med statuskoden.


4. Planlægningsopgaver – Korrektion og dataforædling

I forbindelse med dataforædling fjernes og oprettes ofte brønde og ledninger. I forbindelse med dataud-veksling mellem en ekstern rådgiver og Aarhus Vand, er det vigtigt at få disse korrektioner registreret, så det er muligt at overføre disse til ledningsdatabasen hos AAV. Hertil anvendes typisk markeringen KanSlettes, som efter import hos AAV kan anvendes til at søge og efterfølgende slette disse fejlregistre-ringer.

Desuden anvendes DatoHistorisk til at markere at værdien fra et fejlbehæftet ledningsforløb skal overfø-res til et korrigeret forløb.

Dette foregår efter samme retningslinjer som ved tidligere beskrevet sanering. Herunder en række ek-sempler:


4.1. Fejlregistrering eks. 1: Brønd ikke genfundet

LivscyklusHistorikBroendIkkeGenfundet.jpg

Ny knude og ledninger

Der oprettes en ny ledning B33160R -> B33180R med samme egenskaber som de gamle ledninger, som forudsættes ens for de administrative egenskaber (system, ejer, dobbeltledningsnr mv). Er DatoEtableret forskellig på de gamle ledninger, sættes den nye ledning til den ældste af de gamle ledninger.

På ledningen indsættes en delledningsknude B33170ZR, med samme DatoEtableret som B33170R.

De to nye delledninger B33160R -> B33170ZR og B33170ZR -> B33180R arver alle egenskaber fra de gamle delledninger, herunder DatoEtableret, dimension og materiale.

Eventulle reguleringer og pumpefunktioner knyttet til de gamle ledninger overføres til den ny ledning.

Gammel knude og ledninger

Den gamle brønd B33170R markeres med KanSlettes=Ja. De to gamle ledninger B33160RB33170R og B33170RB33180R markeres med DatoHistorisk svarende til dato for ændringen.


4.2. Fejlregistrering eks. 2: Stikhåndtering ved brønd ikke genfundet

Eksemplet er helt analogt til stikhåndtering ved strømpeforing gennem brønd (eksempel 3). Alle eksiste-rende stik markeres som udgangspunkt med DatoHistorisk, og nye stik oprettes fra TV-inspektion. Mang-lende og ukendte brønde identificeres oftest i forbindelse med TV-inspektion af en ledningsstrækning, så ny TV vil være lige ved hånden.

Er gamle stik indmålt, skal data herfra genbruges.

LivscyklusHistorikStikhaandteringVedBroendIkkeGenfundet.jpg

Nye knuder og ledninger

Der oprettes nye stik, med tilhørende stikknuder og toppunkter (Fiktive knuder) fra TV. Er toppunktet en eksisterende skelbrønd, omkobles det nye stik til at pege på denne, og den fiktive knude slettes. Stikknu-den oprettes med den stationering på hovedledningen, som er angivet i TV-inspektionen. Navngivning af såvel stikknuder som fiktive top-punkter følger standarden fra AAV. Stikknuden til skelbrønd længst til venstre navngives således B33160R-B33180R-22,0-10. Stationeringen angives med 1 decimal, og med komma som decimaladskiller. De fiktive toppunkter navngives efter samme regler, men med ”-T” efter identifikationen på hovedledningen.

Gamle knuder og ledninger


4.3. Fejlregistrering eks. 3: Ukendt brønd fundet

De gamle stikknuder og stikledninger markeres med DatoHistorisk.

Fil:LivscyklusHistorikUkendtBroendFundet.jpg

Nye knuder og ledninger

Der oprettes en ny brønd med et 900-nr udleveret af AAV, her i eksemplet B33901R. Der oprettes to nye ledninger B33160R -> B33901R og B33901R -> B33170.

Der foretages yderligere undersøgelser for at fastlægge etableringsår, dimensioner, materialer mv. for såvel brønden som ledningerne.

Gammel ledning

Den gamle ledning B33160R -> B33170R markeres med DatoHistorisk som datoen for ændringerne.


4.4. Fejlregistrering eks. 4: Anden funktion end brønd

En knude B33160R er fejlagtigt registreret med en anden funktion end en almindelig brønd.

LivscyklusHistorikAndenFunktionEndBroend.jpg

Knudens knudekode ændres blot til 1: Brønd, Brøndkode 1:Standardbrønd.

Skift fra Brønd til anden funktion, f.eks. Overløb, håndteres tilsvarende.

Eventuelle underskemaer til andre funktioner slettes. Hvis knuden indgår i et kompleks bygværk, kan knu-den også indgå i DOVA mv. Giv særskilt besked til AAV.


4.5. Fejlregistrering eks. 5: Korrektion af tracé

Ledningen B33280R -> B33270R findes ikke, men vandet løber i stedet i en hidtil ukendt ledning B33280R -> B33310R.

LivscyklusHistorikKorrektionAfTrace.jpg

Ny ledning

Der oprettes en ny ledning B33280RB33310R med data i overensstemmelse med den fundne. Der foretages yderligere undersøgelser for at fastlægge etableringsår, dimensioner, materialer mv. for ledningen. StatusKode 1: I brug

Gammel ledning

Den gamle ledning B33280R -> B33270R markeres med DatoHistorisk svarende til dato for ændringerne.


4.6. Fejlregistrering eks. 6: Korrektion af dimension og materiale

Ændringer i attributdata, der ikke vedrører forløbet af ledningsnettet gennemføres uden markering af ele-menter med skift i status, DatoHistorisk eller KanSlettes. Dette gælder også korrektion af DatoEtableret, så længe der ikke er tale om nyanlæg, men blot en korrektion af et ældre anlægsår. Elementerne ændrer ikke status og erstattes ikke af andre, men der er tale om en ren attribut opdatering.

LivscyklusHistorikKorrektionAfDimensionOgMateriale.jpg


4.7. Fejlregistrering eks. 7: Ændring af beliggenhed

Korrektion af ledningsnettet på baggrund af en ny opmåling medfører ikke skift i status, DatoHistorisk eller KanSlettes. Brønde flyttes til de nye koordinater, kontroller at ledningslængder opdateres i overensstemmelse med det ændrede forløb. Oprindelseskoder for koordinater registreres i henhold til regler fra Aarhus Vand (endnu ikke fastlagt, oktober 2012).

LivscyklusHistorikAEndringAfBeliggenhed.jpg


4.8. Fejlregistrering eks. 8: Korrektion ved bygværk

Tidligere har bygværker været registreret som en enkelt knude, hvortil alle ledninger er knyttet. I forbindel-se med registrering af bygværkernes fysiske udbredelse ændres registreringen, så der langs bygværks-grænsen oprettes en række punkter for indløb og udløb fra bygværket. Foregår korrektionen internt i Aar-hus vand, er der ikke umiddelbart nogen grund til at markere noget historisk, men sker ændringen hos en ekstern rådgiver, skal de gamle ledningsforløb markeres med DatoHistorisk.

I eksemplet er knuden B33160R et overløb, med DOVA nummer O500. Bygværksomridset er skitseret omkring knuden. Om dette er registreret før eller efter korrektionen er ikke afgørende.

LivscyklusHistorikKorrektionVedBygvaerk.jpg

Nye knuder og ledninger

Der oprettes 3 nye knuder af typen Punkt, undertype Indløb/Udløb til/fra bassin/bygværk. Punkterne navngives med reference til DOVA-nummeret.

Der oprettes nye ledninger fra nabo-brønde til punkterne som kopi af de gamle ledninger, blot med en an-den længde og andre knudenavne langs bygværksgrænsen.

Fra de nye knuder langs bygværksgrænsen og til overløbsknuden oprettes der nye ledninger som interne referencer i bygværket: Kategoriafloebkode=3:Detailledning ogLednfunkltionKode=49:Reference /i byg-værk, fiktiv).

Gamle ledninger

De gamle ledninger B33150R -> B33160R, B33160R -> B33170R og B33160R -> B33162R markeres med DatoHistorisk, hvis ændringen sker hos en ekstern rådgiver.