Dandas 2.5.2 Bassin

Fra Danva Wiki
Skift til: Navigation, Søgning

== Registrering af bassiner i Aalborg Forsyning, Kloak A/S==

Data for bassiner registreres i følgende anlægsarkiver: • DANDAS – geografisk udbredelse m.v. • ASSET (DRIVE) – oplysninger i relation til drift og vedligeholdelse samt økonomi • Mike Urban – hydrauliske oplysninger

Registrering af bassiner i DANDAS (version 2.4.6) Den principielle håndtering af bygværker og bassiner i DANDAS er ens og bygger bl.a. på anvendelse af følgende DANDAS-elementer:

1. KompleksBygvaerk

   a.	En konstruktion i DANDAS der kan anvendes til at gruppere flere knuder.
   b.	I IG DANDAS er det en polygon, der kan anvendes til at vise udbredelsen af et bassin eller udstrækningen af et bygværk/pumpehus mv.
   c.	Et ”komplekst bygværk” tildeles et unikt bygværksnavn. 

2. Referencer - Ledning med Ledningfunktionkode 49

   a.	Referencer anvendes til at binde emner sammen i bygværker - dette benævnes som fiktive referencer. 
   b.	De fiktive referencer angiver hydrauliske sammenhænge og sikrer kontinuitet i det geometriske netværk.

3. Indløb til bassin/bygværk og Udløb fra bassin/bygværk

   a.	Indløb til bassin/bygværk er et Punkt med punktkode 4, der bruges til at markere alle tilløbspunkter for det pågældende bassin/bygværk.
   b.	Udløb fra bassin/bygværk er et Punkt med punktkode 5, der bruges til at markere alle udløbspunkter for det pågældende bassin/bygværk.

Nedenstående figur viser den principielle opbygning af bygværker/bassiner.

Fil:1.jpg

Principskitse af opbygning af bygværker og bassiner i DANDAS.

Knudeoplysninger Der henvises generelt til bilag 1 Kravspecifikation DANDAS xml-fil for knuder. Disse oplysninger kontrolleres i kontrolprogrammet DANDAS Check.

Bassiner Et bassin registreres primært via en knude med Knudekode 3 Bassin. For bassiner skal desuden angives følgende oplysninger i DANDAS-tabellen Bassin.

Oplysninger i DANDAS-tabellen Bassin. Feltnavn Kommentar Begrebsforklaring Kodetabel BASSINKODE Bassin, kode 1. Vandet ledes til recipient

     (Regnvandsbassin)

2. Vandet ledes til renseanlæg (Udligningsbassin) K_BASSIN 1: Forsinkelsesbassin 2: Sparebassin BASSINVOLUMEN Bassinvolumen, (m3) Det volumen, som når det overskrides, medfører vand på terræn. FUNKTIONKODE Funktion, Kode 1: Bassin med permanent vandspejl 2: Bassin der står tørt, når det ikke er i brug. 4: Anvendes til at angive rørbassiner K_BASSINFUNKTION 1: Vådbassin 2: Tørbassin 4: Gennemstrømningsbassin BASSINLUKKET Bassin er lukket: J/N Udfyldes med ”J”, hvis bassin er lukket (overdækket); ellers med ”N”

Bassinernes principielle opbygning fremgår af nedenstående figur.


 Principskitse af bassinopbygning.

Rørbassiner Rørbassinets udstrækning registreres ved at anvende Lednfunktionkode 9 Rørbassin i tabellen Ledning.