Dandas 2.5.2 Bassin

Fra Danva Wiki
Skift til: Navigation, Søgning

Registrering af Bassiner i Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Registrering af bassiner

Data for bassiner registreres i følgende anlægsarkiver:

  •	DANDAS – geografisk udbredelse m.v.
  •	ASSET (DRIVE) – oplysninger i relation til drift og vedligeholdelse samt økonomi (i forhold til økonomi foretages selve aktiveringen, udarbejdelse af opgørelser over tilgang 
    og afgang samt beregning af afskrivninger i programmet Value). 
  •	Mike Urban – hydrauliske oplysninger 


Registrering af bassiner i DANDAS

Den principielle håndtering af bygværker og bassiner i DANDAS er ens og bygger bl.a. på anvendelse af Dandas 2.5.2 Dæksel:

Bassin.jpg

Principskitse af bassinopbygning.

Generelt om knudeoplysninger

Der henvises generelt til DDV’s attributforklaring, suppleret med bilag 1 Kravspecifikation DANDAS for knuder. Disse oplysninger kontrolleres i kontrolprogrammet DANDAS Check inden indlæsning i DANDAS.


Bassiner

Et bassin registreres via en knude med Knudekode 3 Bassin.

For bassiner skal desuden angives følgende oplysninger i DANDAS-tabellen Bassin som supplerende oplysninger om bassinets funktion.

Oplysninger i DANDAS-tabellen Bassin.

SkemaBassin.jpg

Rørbassiner

Rørbassinets udstrækning registreres ved at anvende Lednfunktionkode 9 Rørbassin i tabellen Ledning.


Registrering af bassiner i Mike Urban

Modelmæssigt kan et bassin opbygges på flere måder. Nedenstående beskrivelse er den hyppigste anvendte i Aalborg forsynings hydrauliske grundmodeller.

Et bassin registreres i modellen på knuden med ”node type”: Basin.

Hvis ”node type” = Basin skal der udfyldes en ”Basin Geometry”.


Den fysiske opbygning:

  • Indløb til bassin/bygværk og Udløb fra bassin/bygværk
     o	Indløbsbygværket til bassin/bygværk oprettes som en knude, hvorefter der oprettes en ledning med tilstrækkelig kapacitet mellem indløb og udløb (volumen af den fiktive ledning 
        fratrækkes det samlede bassinvolumen).
     o	Udløb fra bassin/bygværk angiver bassinets geometri.

Hydrauliske parametre Åbne/lukket bassiner:

  •	H = Elevation (kote)
  •	Ac = Gennemstrømmede areal (m2)
  •	As = Overfladeareal (m2)

  Bassinernes principielle opbygning i DANDAS og Mike Urban fremgår af følgende figurer.

BassinDANDAS.jpg

Eksempel på Bassin i DANDAS.

BassinMikeUrban.jpg

Eksempel på modelopbygning af bassin i Mike Urban.